Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Primavera B.V. - De Rode Loper schoenen, en haar filialen;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Non-face-to-face overeenkomst: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten. ;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Website: de website van De Rode Loper schoenen bereikbaar via www.derodeloper.com;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om gedurende de bedenktijd zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand te ontbinden;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of het bedrijf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf
De Rode Loper schoenen is de officiële handelsnaam van Primavera B.V.

www.derodeloper.com

De Rode Loper schoenen
Hoogstraat 26
2513 AS Den Haag
E-mailadres: customercare@derodeloper.com
KvK Den Haag: 27.168.389
BTW nummer: NL-8067.60.618.B.01

1. De Rode Loper schoenen | Hoogstraat 26 | 2513 AS | Den Haag | Tel: +31 (0) 70365 02 55
Ma 12: 00-18: 00 / di - za 10: 00-18: 00 / donderdagavond opening tot 21:00 / zo 12: 00-17: 00

Artikel 3 - Taal en toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Het bedrijf heeft zijn website zo ingericht dat het plaatsen van een bestelling en de betaling van bestelde producten pas kan plaatsvinden nadat de consument kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan heeft ingestemd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en door een beëdigd vertaler in het Engels vertaald. Indien er verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Alle producten die het bedrijf via haar website te koop aanbiedt, worden aangeboden onder de voorwaarde dat de producten bij het bedrijf op voorraad zijn.
2. Alle producten die door het bedrijf via haar website te koop worden aangeboden, worden aangeboden onder de voorwaarde dat levering binnen de Europese Unie geschiedt.
3. Het bedrijf streeft ernaar om producten die niet meer op voorraad zijn met bekwame spoed van zijn website te verwijderen, maar kan niet garanderen dat aangeboden producten ook daadwerkelijk op voorraad zijn.
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
5. Alle producten zijn voorzien van een omschrijving en één of meerdere afbeeldingen, waarbij de omschrijving en de afbeeldingen tezamen een voldoende gedetailleerd en waarheidsgetrouw beeld geven van de producten, zodat de consument het aanbod goed kan beoordelen.
6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
7. Het bedrijf gebruikt voornamelijk Engels op de website. De overeenkomst kan in het Nederlands en Engels worden gesloten.
8. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief (alle) belasting (en).

Artikel 5 - De totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer door middel van een elektronisch bericht onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webruimte. Indien de consument elektronische betalingen kan doen, zal het bedrijf de geldende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen in ieder geval binnen veertien dagen na levering van het product te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Bij niet-betaling door de consument heeft het bedrijf, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de aan de consument kenbare redelijke kosten in rekening te brengen.
4. De ontvangst van de betaling wordt langs elektronische weg aan de consument bevestigd.
5. Betaling kan plaatsvinden via de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden, zijnde iDEAL, AliPay, WeChat, ING Home'Pay, Trustly, Belfius, KBC, Apple Pay, MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Fashioncheque, Giropay, Sofort Bankieren, Multi Safepay Wallet, PayPal & Klarna.

Artikel 7 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. De verzending van producten vindt plaats via UPS of een ander postbezorgbedrijf, dit alles ter beoordeling van het bedrijf.
3. Voor verzending binnen de Europese Unie worden altijd (verzend- of transport) kosten in rekening gebracht.
4. Zodra de producten zijn verzonden, wordt de consument hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. In deze e-mail wordt de consument voorzien van een zogenaamde Track & Trace code.
5. Als plaats van levering geldt het adres (binnen de Europese Unie) dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
6. Het bedrijf streeft ernaar de producten binnen 1 tot 3 werkdagen na acceptatie van de bestelling te verzenden, maar garandeert dat de bestelling uiterlijk binnen 30 dagen wordt verzonden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
1. De consument heeft gedurende veertien kalenderdagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zendt hij het product zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking, aan de ondernemer terug. na beëindiging en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van het bedrijf.
3. Gedurende de periode dat de consument het product in zijn bezit heeft, zal hij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
4. De consument zal het product slechts in zodanige mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien het gekochte product schoenen betreft, is de consument verplicht deze op een zachte ondergrond te plaatsen zodat de zolen geen gebruikssporen vertonen. Als het product is voorzien van een ‘tag’, een kaart met de mededeling: "Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze tag aan uw aankoop vastzit", of woorden met een vergelijkbare betekenis, mag deze tag niet worden verwijderd.

Artikel 9 - Retourneren
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten van retourzending voor zijn rekening.
2. De consument verplicht zich zich te houden aan de instructies met betrekking tot de retourzending die door het bedrijf redelijkerwijs moeten worden verstrekt.
3. De ondernemer verbindt zich ertoe het betaalde aankoopbedrag (minus de retourkosten) zo spoedig mogelijk terug te betalen, met als doel 1 à 3 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourzending.
4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht de producten niet conform de door het bedrijf verstrekte instructies retourneert, maar ervoor kiest deze terug te sturen naar één van de winkels van het bedrijf, ontvangt de consument het aankoopbedrag echter niet terug. kan hij het product ruilen voor een vergelijkbaar product of kiezen voor een claimvoucher.
5. Zorg ervoor dat de items in dezelfde staat zijn waarin u ze heeft ontvangen, met alle labels en zegels er nog aan.
6. Indien het bedrijf vaststelt dat het geretourneerde product gedragen en / of gebruikt is, zal het bedrijf het aankoopbedrag niet terugbetalen maar in plaats daarvan binnen 14 dagen na retourzending overleggen met de consument.
7. Uitverkoopartikelen kunnen ook geruild of geretourneerd worden.

Artikel 10 - De prijs
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, kan het bedrijf de prijzen van de aangeboden producten te allen tijde wijzigen.
3. Indien een prijsverhoging wordt doorgevoerd op de dag waarop een bestelling wordt geplaatst, geldt de lagere prijs. Indien een prijsverlaging wordt doorgevoerd op de dag waarop een bestelling wordt geplaatst, geldt ook de lagere prijs.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in de aanbieding, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. .
2. De consument kan na het verstrijken van de herroepingstermijn geen beroep meer doen op de garantie van lid 1.
3. Gedurende twee maanden na de leverdatum biedt het bedrijf tevens volledige garantie op fabricagefouten.
4. Een door het bedrijf, fabrikant of importeur als garantie aangeboden schikking laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en / of de overeenkomst op afstand kan doen gelden met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de vennootschap jegens de vennootschap.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de klacht (en) heeft kenbaar gemaakt, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van levering beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een aanbieding of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen met uitsluiting van alle andere rechtbanken worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, die bij uitsluiting bevoegd is.

Artikel 14 - Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

 

 

WORLDWIDE SHIPPING

Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis.* Van maandag t/m donderdag binnen Nederland! Snelle Internationale verzendingen! Tijdens de Sale periode kan verzending langer duren dan normaal!

Top designers

Luxe top merken van international fashion designers: Gucci, Balenciaga, Givenchy, Off-White, Valentino, Balmain, Alexander Mcqueen, Dolce & Gabbana, Dsquared2, Lanvin, Saint Laurent en meer.

Klantenservice

7 dagen per week

Taal & land

Selecteer uw taal en land. U ziet direct de verzendkosten terug in uw winkelmandje.

Zoek op merk, product of trefwoord
Inloggen

Nog geen account? Registreer hier.

Registreer je vandaag nog

Registreren